Aprendizaxe de idiomas
Aprendizaxe de idiomas

MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA (MECR)

O Marco Europeo Común de Referencia (MECR) é o resultado do esforzo da Unión Europea por crear unha base común para a elaboración de temarios, contidos e materiais que faciliten a ensinanza e a avaliación dos coñecementos lingüísticos, a vez que permeta a súa comparación nos diferentes países participantes.
A continuación, ofrécese unha táboa resumo coas principais características de cada nivel. 
Requisitos
SUBNIVEL A1. PLATAFORMA
É o nivel de produción lingüística máis baixo. O punto no que a persoa é capaz de interactuar a un nivel sinxelo, preguntar e responder preguntas básicas, iniciar e responder a afirma- cións nos ámbitos máis inmediatos. 

SUBNIVEL A2. ACCESO
O usuario é capaz de realizar as principais funcións de interacción social, intercambiar información, realizar transacción sinxelas, etc. 
 


Postos
SUBNIVEL B1. UMBRAL 
Caracterízase por ser capaz interactuar e expresar o que quere de maneira eficaz. Pode seguir os puntos principais dunha conversación e participar con un certo grao de corrección gramatical e fluidez.

SUBNIVEL B2. AVANZADO
A persoa é capaz dunha argumentación efectiva, com- prender e expresar a súa opinión aportando razóns, avaliar alternativas, etc. Ademais, a interacción prodúcese con fluidez e espontaneidade e o usuario é consciente dos seus erros e busca corrixilos. 


 
Lugar
SUBNIVEL C1. DOMINIO OPERATIVO EFICAZ
Posúe un coñecemento amplo da lingua, o que permete unha plena fluidez e espontaneidade sen esforzos. Ten un bo dominio léxico e gramatical e a interacción sembra natural.

SUBNIVEL C2. MAESTRÍA
É o máximo grao de precisión, adecuación e comodidade nunha lingua estranxeira. Neste nivel o usuario posúe un amplo dominio de expresión idiomáticas en todos os niveis e pode comprender e transmitir matices concretos.  
Ultima actualización: Jun 7, 2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir