Bolsas de estudo
Bolsas de estudo

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN – AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E DESENVOLVEMENTO. BOLSAS

O MAEC e a AECID convocan anualmente un programa xeral de bolsas destinadas a cidadáns estranxeiros e españois para formarse en universidades e centros de investigación foráneos.

Tipos de bolsas:
 • Bolsas para prácticas de deseño gráfico e campañas de comunicación de estratexias e programas culturais.
 • Bolsas para a cooperación cultural en España e noutros países dirixidos a españois e estranxeiros.
Requisitos
 • Ter nacionalidade española, ou doutro estado da Unión Europea con residencia en España.
 • Non ter sido beneficiario de ningún programa da convocatoria de bolsas MAEC-AECID, de seis ou máis meses, nin da Fundación Carolina nos últimos tres anos.
 • Posuír o pasaporte nacional con validez mínima de seis meses.
 • Posuír a titulación necesaria que se requira legalmente para cursar os estudos escollidos no momento de solicitar a bolsa.
 • Presentar a carta de admisión do centro de destino solicitado.
 • Non superar os 30 anos de idade no caso das bolsas de cooperación e xestión cultural nin 35 anos no das.
 • Para os cidadáns de países cuxa lingua oficial non sexa o español, poder acreditar coñecemento do castelán. Para os españois será necesario demostrar o coñecemento da lingua estranxeira correspondente.
Lugar
Será en España para os estranxeiros, e calquera outro destino no mundo para os españois, sempre que se cumpran os requisitos da convocatoria (BOE).
Prazos de solicitude
Os prazos de solicitude varían segundo a convocatoria.      
Proceso de selección
A valoración das solicitudes, que poderá incluír entrevista persoal co solicitante, tomará en consideración os seguintes criterios:

 • Currículo académico- profesional do solicitante.
 • Relación da motivación exposta coas prioridades xeográficas e sectoriais da cooperación española (bolsas para a cooperación cultural).
 • Coñecemento de idiomas relevantes na área á que pertenza o destino solicitado (bolsas para a cooperación cultural).
 • Avais do solicitante por parte de dúas personalidades académicas ou institucionais.

Para máis información: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/Convocatorias-y-procedimientos-activos.aspx

Duración e contía
A duración é dun ano, prorrogable por outro ano máis, e a contía depende da bolsa elixida.
Ultima actualización: 20-02-2019
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir