Bolsas e prácticas profesionais
Fundación Galicia Europa

BOLSA PARA A FORMACIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS NO ÁMBITO DA I+D+i NA OFICINA DA FGE EN BRUXELAS

A Fundación Galicia Europa (FGE) convoca, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), unha bolsa para a formación en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación destinada a titulados superiores universitarios.
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
  • Ser natural de Galicia, ser fillo/filla de galegos ou acreditar a súa residencia en Galicia polo menos desde os dous anos anteriores á publicación da convocatoria e nivel B2 nalgunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Posuír un título universitario de grao, licenciatura, enxeñaría ou equivalente ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición.
  • Os estudos conducentes a obtención do título deberon terse rematado dentro dos seis anos anteriores ao da publicación da convocatoria.
  • Posuír un nivel B2 ou superior en lingua inglesa.
Postos
Bolseiro/a da FGE. 
Lugar
Na oficina da FGE de Bruxelas.
Prazos de solicitude
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.
Proceso de selección
O proceso de selección dos beneficiarios das bolsas constará de dúas fases:
I.- Unha primeira fase de méritos. Polo que se refire á formación académica e laboral, atenderase ao expediente académico, cursos relacionados coa bolsa, participación en proxectos e títulos de idiomas.
II.- Unha segunda fase de entrevista. Os aspirantes serán convocados a unha entrevista na que se valorará o coñecemento xeral das institucións comunitarias e políticas europeas (en particular a científica e tecnolóxica), o coñecemento sobre o programa Horizon 2020 e o grao de fluidez na lingua inglesa.

Máis información en: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/
Duración e contía
A duración abrangue un período de 12 meses, cunha contía anual de 16.200€ máis 1.100€ en concepto de axuda de desprazamento para gastos de viaxe.
Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir