Bolsas e prácticas profesionais
Institucións e Organismos da Unión Europea
As Axencias Comunitarias son organismos regulados polo Dereito Público Europeo, distinto das institucións da UE e con personalidade xurídica propia. Creáronse co obxectivo de realizar tarefas moi técnicas ou de índole científica, e poden ser executivas ou descentralizadas. Dispoñendo de períodos de prácticas propios, segundo a Axencia.
Requisitos
  • Titulado universitario.
  • Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitaria ademais da materna.
  • Non ter realizado outro período de prácticas nesa Axencia.
Lugar
Nas sedes das distintas Axencias Comunitarias.
Prazos de solicitude
Varía en función da Axencia. 
Proceso de selección
Máis información en: https://epso.europa.eu

Duración e contía
A duración das prácticas e o importe varía en función da Axencia.
Ultima actualización: 15-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir