Bolsas e prácticas profesionais
Organismos públicos galegos

CONSELLERÍA DO MAR: BOLSAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS/AS EN CICLOS FORMATIVOS DE ACUICULTURA

A Consellería do Mar da Xunta de Galicia convoca un total de catro bolsas de formación, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de prácticas de produción de cría de bivalvos. 
O tránsito á vida laboral é un dos aspectos máis relevantes nos novos enfoques da formación profesional. Dentro das iniciativas que se teñen revelado como máis eficaces para producir con éxito ese tránsito está o modelo de empresa tutelada. Este modelo facilita un período de práctica laboral nun ámbito de empresa simulada, no cal se reproducen os medios e procesos de produción e xestión reais, pero en que a titularidade dos medios de produción é da Administración responsable do proceso de formación. Co fin de facilitar o seu proceso de formación, os/as bolseiros/as contarán co asesoramento, orientación e dirección de dous/dúas titores/as que definirán as tarefas que se van realizar.
Requisitos
Poderán ser beneficiarios/as destas bolsas aqueles/as solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade española, ser nacional dun país membro da Unión Europea ou ser estranxeiro/a con permiso de residencia en España no momento de solicitar a bolsa, sempre que domine algunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Estar en posesión dun ciclo formativo de acuicultura na data de remate do prazo de presentación de solicitudes desta orde de convocatoria. Pode presentarse aquel alumnado titulado como técnico medio en Operacións de Cultivo Acuícolas/técnico medio en Cultivos Acuícolas e/ou técnico superior en Produción Acuícola/técnico superior en Acuicultura.
c) Non estar incapacitado/a fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir a realización normal da actividade formativa obxecto das bolsas que se convocan.
d) Non ter sido beneficiario/a destas bolsas ou outras similares en anteriores convocatorias.
Postos
Convócanse catro (4) bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de formación en réxime de empresa tutelada para a realización de prácticas de produción de cría de bivalvos.
Lugar
Os/as beneficiarios/as realizarán as actividades prácticas de produción de cría de bivalvos nas instalacións do Instituto Galego de Formación en Acuicultura na Illa de Arousa (Igafa), segundo a programación formulada polo/a titor/a correspondente.
Prazos de solicitude
Ata o 1 de agosto de 2016.
Proceso de selección
Os servizos da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro comprobarán que todas as solicitudes reúnen os requisitos establecidos na presente orde e exporán, nun prazo de dez días desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, a lista de solicitudes admitidas e excluídas. 
Unha vez completados os expedientes, remitiranse a unha comisión de avaliación constituída na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, que os examinará e valorará segundo o establecido na Convocatoria. 
Só se valorarán aqueles méritos acreditados documentalmente polo/a solicitante xunto coa súa solicitude. A puntuación final obterase da suma do expediente académico, do currículo e da valoración da memoria.

As persoas candidatas serán ordenadas por orde decrecente da puntuación obtida e as bolsas adxudicaranse ás que acaden maior puntuación.
Máis información aquí.
Duración e contía
 As bolsas terán unha duración de dous (2) anos, contados desde a data indicada na resolución de concesión da bolsa e sen posibilidade de prórroga e o importe bruto mensual de cada bolsa será de oitocentos euros (800 €).
Ultima actualización: 06-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir