Bolsas e prácticas profesionais
Organismos públicos galegos

PARLAMENTO DE GALICIA. BOLSAS DE FORMACIÓN

A Mesa do Parlamento de Galicia convoca unha serie de bolsas co obxecto de realizar unha formación práctica nas materias de arquivo, biblioteca e documentación; comunicación institucional, publicacións, recursos técnicos e contratación e xestión parlamentaria, e tamén unha bolsa de formación de asistencia administrativa e servizos comúns para persoas con discapacidade intelectual.
Requisitos
  • Ser español ou nacional dun Estado membro da UE ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa aplicable a libre circulación de persoas. 
  • Posuír as titulacións universitarias que seguen obtidas no ano académico 2011-2012 ou en anos posteriores: grao ou licenciatura en documentación, grao en informción e documentació ou diplomatura en biblioteconomía e documentación;  grao ou licenciatura en xornalismo, publicidade e relacións públicas ou comunicación audiovisual; grao en licenciatura en filoloxía galega; grao en arquitectura ou arquitectura técnica, en enxeñería de tecnoloxía industrial ou enxeñería en organización industrial; licenciatura ou grao en dereito, en ciencias políticas e da administración ou grao en dirección e xestión pública.  ciencias da comunicación ou en ciencias sociais e da comunicación, licenciatura en filoloxía galega ou tradución e interpretación no caso de ter escollida como primeira lingua o galego, grao, licenciatura ou diplomatura en informática.
  • Acreditar un coñecemento da lingua galega en nivel de perfeccionamento ou Celga 4. 
  • Non resultar beneficiario en convocatorias anteriores do Parlamento de Galicia. 
Lugar
Na sede do Parlamento de Galicia.
Prazos de solicitude
No primeiro trimestre do ano. 

O período de solicitudes pode verse afectado pola paralización dos procedementos administrativos no 2020. 
Proceso de selección
A comisión de valoración examinará as solicitudes presentadas e avaliará os méritos acreditados.

Para máis información: http://www.parlamentodegalicia.es/Institucion/Bolsas
Duración e contía
A duración é de 12 meses. 

A contía total de cada bolsa será de 12.000 euros (doce mil euros) brutos, que se percibirán unha vez finalizado cada mes, a razón de 1.000 euros (mil euros), e que estarán suxeitos á retención que legalmente proceda.
Ultima actualización: 19-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir