Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECID). BOLSAS DE FORMACIÓN

A AECID convoca bolsas, mediante concorrencia competitiva, para a formación de especialistas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española.
  • Ser menor de trinta anos de idade.
  • Non ser beneficiario desta mesma bolsa en edicións anteriores.
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
  • Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das actividades.
  • Estar en posesión de título de licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou de grao para os títulos creados a partir do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais.
  • Coñecemento de inglés e francés ao nivel de B2.
Lugar
As bolsas desenvolverase na sede da Axencia en Madrid.
Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
Proceso de selección
Duración e contía
A duración é de 12 meses, prorrogable por outros 12, e a contía é de 1.100€ mensuais.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir