Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

FUNDACIÓN SEPI. BOLSAS PROGRAMA SEPI

A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais) desenvolve o "Programa SEPI" co obxectivo de posibilitar un período de formación práctica no eido empresarial.
Requisitos
  • Ser cidadán dun Estado membro da UE.
  • Nacer con posterioridade ao 31.12.1988.
  • Ser titulado universitario con posterioridade ao 31.12.2015.
  • Estar en posesión dalgún dos títulos incluídos na convocatoria.
  • Non ser beneficiario dalgún programa de bolsas da Fundación con anterioridade.
  • Nivel medio-alto de inglés e nivel usuario informática.
  • Estar disposto a residir en Madrid. 
Lugar
Na sede da SEPI (Madrid).
Prazos de solicitude
No segundo semestre do ano.
Proceso de selección
O proceso de selección consta dunha fase na que se valorarán os méritos académicos e coñecementos de informática e idiomas dos candidatos, e unha fase de entrevista persoal co xurado e responsables de departamento.

Para máis información: https://www.fundacionsepi.es

Duración e contía
A duración total é de 6 meses, pero a fundación poderá ampliar a duración da bolsa cando a entidade colaboradora o solicite, até completar o período formativo establecido. Asemade, a solicitude do SEPI, a fundación poderá prorrogar as bolsas por outros dous períodos consecutivos de seis meses cada un até un máximo de 18 meses. 

O bolseiro percibirá unha asignación mensual de 885€/mes ou a parte proporcional que corresponda en función da data efectiva da incorporación do bolseiro, así como un seguro de accidentes.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir