Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. BOLSAS PARA FORMACIÓN DE POSGRAO EN ESTATÍSTICA

O Instituto Nacional de Estatística (INE), convoca 15 bolsas coa finalidade de fomentar e promover a investigación estatística, así como o desenvolvemento e implantación de procesos estatísticos, mediante a formación de posgraduados.
Requisitos
  • Ter a nacionalidade española, ou dun Estado membro da UE e ser residente en España no momento de iniciar o desfrute da  bolsa.
  • Estar en posesión do título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, ou de grao, obtido durante os últimos tres anos anteriores a data da publicación.
  • Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa concedida polo INE para o mesmo fin.
  • Estar ao día de acordo coas obligación tributarias e coa Seguridade Social ns termos previstos na normativa vixente.
  • Non incurrir en prohibicións de acordo ao artigo 13.2 da Ley 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Lugar
Nos Servizos Centrais do INE en Madrid.
Prazos de solicitude
A convocatoria publícase durante o segundo semestre do ano.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación no BOE. 
Proceso de selección
Teranse en conta os coñecementos de idiomas (inglés, francés ou alemán) e de informática, así como a formación ou experiencia profesional en actividades estatísticas.

Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
O período de duración da bolsa é de 12 meses, prorrogables por períodos similares ata un máximo de 24 meses.

A remuneración mensual da bolsa ascende a 898,43€.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir