Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE INVESTIGACIÓN EN RESTAURACIÓN

O Museo Nacional do Prado, en colaboración coa Fundación Iberdrola, convoca bolsas para a formación de titulados como especialistas e fomentar a investigación na Área de Restauración.
Requisitos
  • Diplomados en Restauración, especialidade de Escultura, ou licenciado ou graduado en Belas Artes, especialidade de Pintura, cunha calificación non inferior a un notable.
  • Ter formación específica no campo da especialidade solicitada. Durante os procesos de selección, terase conta dos coñecementos sobre técnicas artísticas, materiais e procedementos pictóricos en restauración de pintura, coleccións do Museo Nacional do Prado, conservación preventiva, lexislación de patrimonio histórico, museoloxía e xestión cultural, e coñecemento solvente en lingua inglesa.
  • No caso da convocatoria do ano 2016, rematar os estudos conducentes á obtención do título universitario esixido, a partir do curso 2009-2010.
  • Ter a nacionalidade española ou dalgún outro Estado membro da UE ou do Espacio Económico Europeo, podendo demostrar o dominio da lingua española.
Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).
Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
Proceso de selección
Para máis información: https://www.museodelprado.es
Duración e contía
A duración é de 10 meses, prorrogable por outros 10 meses.

A contía total de cada bolsa é de 15.000€.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir