Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

SENADO. BOLSAS DE FORMACIÓN EN ARQUIVÍSTICA, DOCUMENTAL E BIBLIOTECARIA

O Senado convoca bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos titulados que desexen especializarse nestes eidos.
Requisitos
  • Estar en posesión dun título superior universitario de Diplomatura ou Licenciatura en Biblioteconomía e Documentación ou de Grao en Información e Documentación. Así mesmo podeerán optar a beca os posuídores de calquera Liceniatura ou título de Máster universitario, que acrediten haber cursado estudos en materias archivísticas, bibliotecarias ou documentais durante polo menos 200 horas lectivas, ou ben equivalentes a polo menos 8 créditos ETCS. 
  • Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro do 1990.
  • Non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado excepto os substitutos que accedesen a mesma dentro do último trimestre do ano anterior.
Lugar
Sede do Senado (Madrid).
Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
Proceso de selección
O proceso de selección será dirixido pola mesa do Senado.  

Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
As bolsas outórganse cunha duración dun ano e consistirán en doce pagos por meses vencidos de oitocentos (800) euros brutos. O Senado dará de alta ás persoas que obteñan a bolsa no réxime xeral da Seguridade Social, cotizando por todas as continxencias comúns e profesionais legalmente establecidas, coa excepción das de desemprego, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, de conformidade co disposto pola lexislación vixente en materia de Seguridade Social.

As bolsas son improrrogables e incompatibles con calquera outra bolsa concedida para o mesmo período, así como co desempeño de calquera actividade laboral. 
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir