Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN EN DEREITO CONSTITUCIONAL

A bolsa ten por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e co traballo do Dereito Constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal Constitucional.

Requisitos
  • Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o Relaciones Internacionales. 
  • Ter rematados os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
  • Posuír coñecementos de inglés o francés correspondentes ao nivel B2 do Marco Común de Referencia para Lenguas).
Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.
Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.

O prazo de presentación das instancias será dun mes dende o día seguinte á publicación no «Boletín Oficial del Estado».


Proceso de selección
Consta dunha fase de valoración dos méritos dos candidatos e unha segunda fase de entrevista persoal.

Para máis información, accede ao seguinte enlace.
Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de 6 meses, se fose conveniente para o programa de formación.

A contía mensual prevista é de 1.150 euros mensuais brutos. 
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir