Bolsas e prácticas profesionais
Outros organismos públicos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN XURÍDICA

As bolsas teñen por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas coa recopilación, clasificación e publicación da doutrina constitucional.
Requisitos
  • Estar en posesión do titulo de Licenciado ou Graduado en Dereito ou un título doutro país que acredite unha formación xurídica equivalente.
  • Ter rematado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
  • Perfecto dominio das linguas española e inglesa ou francesea (lingua materna ou nivel C2 Marco Común Europeo de Referencia para as linguas).
Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.
Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
Proceso de selección
Para máis información, consulta o seguinte enlace.
Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de 6 meses, se fose conveniente para o programa de formación.

A contía mensual prevista é de 1.100€ brutos.
Ultima actualización: 20-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir