Traballar no exterior
Outros organismos internacionais

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DO COMERCIO (OMC)

Postos
Poden presentar a súa candidatura a un posto vacante na OMC todas as persoas que reúnan as condicións requiridas: 
  • Ser nacional dun estado membro da OMC.
  • Ter menos de 65 anos.
  • Demostrar experiencia como economistas ou avogados especializados en comercio internacional.
  • Posuír un título universitario de posgrao en Economía, Relacións Internacionais ou Dereito, especializado en comercio.
  • Acreditar 5 anos de experiencia en gabinetes gobernamentais ou organizacións internacionais relacionadas co comercio.
  • Capacidade de redacción.
  • Coñecemento práctico de dúas linguas a elixir entre español, inglés e francés.
Tamén hai ofertas noutros campos para expertos, administración, asistencias técnicas e investigación con diferentes perfís requiridos.
Lugar
O traballo desenvolvese na Sede da OMC en Xenebra.
Prazos de solicitude
Para máis información: http://www.wto.org 

Duración e contía
Pódese solicitar empleo online subindo e actualizándoo continuamente para envialo ós postos vacantes de interese. Tamén pode facerse de xeito ordinario, enviando os datos á oficina de Recursos Humanos.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir