Traballar no exterior
Traballar en ONGs
Amnistía Internacional é unha organización que loita polo recoñecemento, respecto e protección  dos Dereitos Humanos en todo o mundo.
Requisitos
Existen procesos abertos tanto en sede coma no terreo.  

Os requisitos xerais son:
  • Formación universitaria ou equivalente relevante para o posto.
  • Experiencia profesional previa.
  • Dominio de inglés e francés.
  • Sólida motivación humanitaria.
  • Requisitos adicionáis segundo o posto.  

 Tamén ofertan a posibilidade de realizar un período de prácticas.
Lugar
Os postos de traballo desempéñanse nas diferentes sedes da organización.
Prazos de solicitude
Para máis información: https://careers.amnesty.org/
Proceso de selección
Solicitude online dos postos. A candidatura require un CV, responder a un formulario e, no caso de ser preseleccionado, unha entrevista.
Ultima actualización: 07-06-2018
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir