Bolsas e prácticas profesionais
Organismos públicos galegos

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE. BOLSAS DE FORMACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DO CENTRO RAMÓN PIÑEIRO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia convoca bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro, orientados á investigación en Humanidades.
Requisitos
  • Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
  • Estar en posesión do título de licenciado/a ou de grao esixido no proxecto para o que presenten a solicitude, e ter rematado no curso académico 2008-2009 ou posterior.
  • Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, excepto para aqueles que poidan acreditar a posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou grados equivalentes.
  • Non resultar beneficiario en concursos anteriores ou contratos no centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
  • Posuír unha nota media no seu expediene académico igual ou superior a 7 puntos. 
Lugar
No centro Ramón Piñeiro (Santiago de Compostela).
Prazos de solicitude
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, que se contará a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase que o prazo vence o día cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que é o de publicación no Diario Oficial de Galicia e, se fose festivo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
Proceso de selección
Para máis información:  
https://www.cirp.es/w3/convocatorias/
Duración e contía
A duración é de 2 anos.

A contía mensual é de 990€.
Ultima actualización: 19-10-2020
¿Detectou un erro nesta páxina?
Compartir